02 april 2012

Facebook

Fra i dag kan du finne oss på Facebook. Da heter vi Budeie Veven. God fornøyelse med opplysningene. Men pass på .... dette er fortsatt en test!!!

28 mars 2012

Om oss


Budeieveven vart skipa i 2004. Medlemstalet er om lag 20. Det er naturleg med et nettverk med denne geografiske samansettinga sidan me har liknande tradisjonar. Me har også nokre medlemmar utanfor dette området.

Føremålet til organisasjonen er
 • arrangere kurs, seterdagar, fagturar, buferdsdagar mm. To arragement i året er passeleg;
 • stå saman som interessegruppe og finne praktiske løysingar i spørsmål mellom anna knytt til mattilsynet;
 • inspirere og skaffe kunnskap om prising, sal av historier og ekte opplevingar;
 • felles profilering/marknadsføring av produkt og opplevingar mellom anna med eiga brosjyre;
 • innhente og formidle opplysningar om ulike måtar å finansiere ulike satsingar;
 • gje innspel til faglaga i næringspolitiske spørsmål slik at rammevilkåra kan bli betre for seterbrukaran/gardsforedlaren;
 • innhente/lage og formidle resultat av økonomiske berekningar og analyser som er relevant for foredling av mjølk og seterdrift;
 • setje i gang prosjekt og søkje midlar ved interesse.

Medlemssamansetnad
Aktive seterbrukarar/mjølkeprodusentar og interesserte kan på lik line vera medlemmar av Budeieveven.

Arrangement me har hatt
 • møte med mattilsynet;
 • ystekurs, tradisjonell ysting;
 • gamalostkurs med Bitten Brennhovd;
 • tur til Valdres og Hemsedal;
 • ostesmaking på hausten;
 • Mersmak i Skien, smaksprøver, demonstrasjon og sal;
 • Dyrsku'n, ansvar for Ystebui, demonstrasjon, smaksprøver og sal;
 • erfaringsutveksling mellom medlemmane;
 • presentasjon av Budeieveven i fleire andre fora.

Pågåande prosjekt

I 2011 starta me opp prosjektet "Budeieveven felles marknadsføring og profilering". Prosjektet skal gjennomførast i 2012. Føremonet med dette er:
 • gjera Budeieveven meir synleg og auke besøkstalet på setre og gardsysteri. Dette vil vera med å sikre drift på gardar i Budeievevens heimeområde ved at me får sikrare avsetning av våre produkt. Me sel opplevingar!
 • Ei slik profilering og marknadsføring gjev område positiv merksemd ved at me får fleire gjester som oppdagar denne delen av landbruket med tradisjon, smak, kultur og natur;
 • auke matsikkerhet og produktkvalitet;
 • likt forkle og skaut til alle medlemmane og felles brosjyre i papir, på internett og annonsert;
 • aktiv bruk og vedlikehald av kulturlandskap med beitedyr av ulike slag, også ved og halde liv i gamle/truga husdyrraser. Nytteverdien av eit levande kulturlandskap er mellom anna biologisk mangfald, auka matproduksjon og meir ope landskap.